Nu ook in het Fries

No ek yn it Frysk

Us Fryske taal is in wichtige taal foar Fryslân.

Yn 2022 ferdwine alle Nederlânske nammen út de plaknammebuorden yn de gemeente Noardeast-Fryslân. By de Ljouwerter Krante wurdt in ûndersyk dien, wêrfan de earste resultaten oanjouwe dat it Frysk in wichtige taal is foar de Friezen. Op alle basisskoallen yn Fryslân wurdt Frysk leard, en jo kinne sels ôfstudearje yn’e Fryske taal. Hieltyd mear minsken kommunisearje yn it Frysk op sosjale media.

In protte softwarebedriuwen beweare dat har software meartalich is. Wat wy noch net fûn hawwe is in bedriuw dêr’t jo yn beide talen fan Nederlân wurkje kinne.

Oant no ta!

Wy hawwe de ôfrûne perioade hurd wurke om jo ús software ek yn it Frysk oan te bieden. As jo ​​​​jo klanten of jo meiwurkers de opsje jaan wolle om:

  • Yn it Frysk wurkje,
  • Jo klanten in faktuer yn it Frysk stjoere,
  • Jo kassa-systeem ( POS ) yn it Frysk te hawwe,
  • Jo moaie webwinkel ek yn it Frysk oan te biede.

Jo kinne foar elke meiwurker of klant in taal oanjaan en yn de webwinkel kinne jo klanten kieze hokker taal se brûke wolle, dêr’t no ek it Frysk yn stiet.

As jo ​​​​mear ynformaasje wolle, nim dan kontakt mei ús op of stjoer in e-post nei:

Ferkeap@smeka-ict.nl

Nederlandse vertaling


Frysk

( Nederlandse vertaling: )

Nu ook in het Fries

Onze Friese taal is voor Friesland een belangrijke taal.

In 2022 verdwijnen in de gemeente Noord-Oost Friesland alle Nederlandse benamingen van de plaatsnaamborden. Bij de Leeuwarder Courant is een onderzoek gaande waarvan de eerste uitslagen aangeven dat Fries een belangrijke taal is voor de Friezen. Op alle basisscholen in Friesland wordt Friese les gegeven en je kunt zelfs afstuderen in de Friese taal. Op de sociale media wordt ook steeds meer in het Fries gecommuniceerd.

Veel bedrijven die software maken stellen dat hun software meertalig is. Wat wij tot op heden nog niet gevonden hebben is een bedrijf waar je in beide Nederlandse talen kunt werken.

Tot nu toe!

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om u onze software ook in het Fries aan te bieden.

Mocht u uzelf, uw klanten of uw medewerkers de optie willen geven om:

  • In het Fries te werken,
  • Uw klanten in het Fries een factuur te sturen,
  • Uw kassasysteem (POS) in het Fries te willen hebben,
  • Uw mooie webshop ook in het Fries aan te bieden.

Per medewerker of klant kunt u een taal aangeven en in de webshop kunnen uw klanten zelf kiezen welke taal ze willen gebruiken, waaronder nu ook het Fries.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact met ons op of mail naar:

Verkoop@smeka-ict.nl